Begroting 2020

Bestuur en organisatie

De organisatie van Wetterskip Fryslân ontwikkelt zich voortdurend. Resultaatgericht en efficiënt werken is uitgangspunt bij de inrichting van ons werk. Daarbij staat onze maatschappelijke opgave centraal. De context waarin we opereren maakt dat er ook voor de organisatie belangrijk opgaven liggen.
Zo vraagt een snel veranderende wereld van ons dat we ons gemakkelijk en snel kunnen aanpassen. We nemen maatregelen om de flexibiliteit en slagvaardigheid van onze organisatie te vergroten. Ook spelen we in op nieuwe vragen die vanuit de samenleving op ons afkomen. Zo digitaliseren we onze dienstverlening, gaan we zaakgericht werken en versterken we de burgerparticipatie.
Dit alles vraagt om kwalitatief hoogwaardig personeel. Als werkgever investeren we in de medewerkers door scholing en training en door het bieden van een uitdagende en motiverende werkomgeving.
Als waterschap hebben we een voorbeeldfunctie waar het gaat om het tegengaan van klimaatverandering. Dit komt terug in onze doelen op het gebied van duurzaamheid en de omgang met energie. Ook door samen te werken met maatschappelijke partners geven we het goede voorbeeld.
De doelen die we binnen de opgave bestuur en organisatie willen bereiken en hoe deze zich vertalen naar de opgaven, zijn weergegeven in de zogenaamde ‘doelenboom organisatie’.
Onderstaande maatregelen uit het coalitieakkoord pakken we op binnen de opgave bestuur en organisatie.

doelenboom bestuur en organisatie

Doeltreffende en doelmatige overheid
een organisatie die voldoet aan wetten en regels en de maatschappelijke opgave centraal zet

in contact met de maatschappij
wendbare organisatie die inspeelt op de veranderende vraag vanuit de samenleving

Opgave

stabiele
financien

open
communicatie

innovatie

efficiente inrichting

duurzame
bedrijfsvoering

compliance

beheerste risico's

Indicatoren

- Sluitende begroting
- voldoende reserves
- constante schulden-
positie

- samen
werkings
verbanden
- voorbeeld functie

- lerende werkomgeving
- keten-
organisatie

- korte procedures
- transparante besluitvorming

- klimaat
voetafdruk
- energie
efficiency
- CO2 prestatieladder

voldoen aan regels en responstijden

Inspanning

- verhogen tarieven
- beperken investeringen
- herzien kostentoedeling

- zaakgericht werken
- samenwerken

- innovatie
- educatie
- beleid

- digitaliseren
- opgavegericht werken

klimaatagenda
energiebeleid
duurzame GWW
actieplan MVI
personeelsbeleid

Omgevingswet
BIWA -> BIO
Wet Open Overheid

- calamiteiten
organisatie
- risico
management
- informatie
beveiliging

€ 22

13,9 %

ga terug