Begroting 2020

Waterketen

Inleiding
Schoon water is van groot belang. Voor de bescherming van de volksgezondheid, de kwaliteit van de leefomgeving, recreatie, natuur en economie. Water moet niet alleen schoon zijn, maar ook gezond. Hier werken we in de waterketen dagelijks aan.

We dragen bij een goede waterkwaliteit
Onze strategie is erop gericht dat wij het afvalwater in ons beheergebied zo zuiveren dat we bijdragen aan een goede waterkwaliteit voor mens en dier. Dit doen we door goed beheer en onderhoud en onze zuiveringstechnische werken daar waar nodig aan te passen. Een zuiveringstechnisch werk is een rioolwaterzuivering (rwzi) die afvalwater schoonmaakt of een rioolgemaal of persleiding die zorgen voor het transport van afvalwater naar de rioolwaterzuivering. De aanpassingen aan onze rwzi’s en transportstelsel dragen bij aan het behalen van de waterkwaliteitsdoelen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

We houden rekening met klimaatverandering
Samen met onze ketenpartners zorgen we voor een infrastructuur die rekening houdt met klimaatverandering (klimaatadaptatie). Denk hierbij onder andere aan het rioolgemalenstelsel waarin we samen met de Friese gemeenten toekomstige capaciteitsvraagstukken bespreken. De uitstoot van broeikasgassen (de oorzaak van klimaatverandering), willen wij voor de zuiveringstaak naar nul terugbrengen (klimaatmitigatie).

Afvalwater als grondstof
Onze zuiveringsprestaties gaan verder dan het zuiveren van afvalwater. Wij beschouwen afvalwater als een grondstof in plaats van een afvalstIndiof. Dit betekent dat we grondstoffen, reststoffen en energie zo duurzaam mogelijk (her)gebruiken. Effecten op milieu, maatschappij en financiën wegen we hierbij integraal af. En we dragen met het terugwinnen van grondstoffen bij aan een circulaire economie.

Opgave waterketen

Bescherming volksgezondheid en milieu

Effluent van de rwzi's voldoet aan wettelijke lozingseisen en de waterketen is duurzaam en doelmatig ingericht.

Deel- opgaven

Instandhoudingsopgave

Zuiverings- opgave

Afname- en transport opgave

Slibverwerkings opgave

Duurzaam- heids opgave

Tactisch doel

100 procent functionele inzet van assets

100 procent voldoen aan de lozingseisen

Beschikbare afname capaciteit = afname verplichting

Min. 85 procent beschik- baarheid transport- systeem

100 procent afvoer van slib realiseren

Duurzaam- heid doelen bereieken conform afspraken

Indicatoren

Duurzaam

Doelmatige werking

Kosten effectief

Stikstor- en fosfaat emissie per RWZI

Afname verplichting & realisatie

Persleidingen beschikbaar voor de functie

Slibverwerking beschikbaar voor de functie

Mitigatie adaptatie& circulaire economie

Inspanning

Beheer- en onderhoudsplannen uitvoeren
Calamiteitenbestrijding
Procesoptimalisaties en innovaties implementeren
Gegevens beheren
Investeringsprogramma's realiseren

€ 41

26,5 %

ga terug