Begroting 2020

Bijlage 5: Keuzes besparingen DB

(Bedragen * € 1 miljoen)

2020

2021

2022

2023

2024

Verzamelkredieten 10% lager 2023 en 2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

Verzamelkredieten €35 miljoen 2020,2021,2022

0,0

0,1

0,4

0,8

1,5

PK regulier beheer

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Verhogen leges

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Schadevergoedingen nadeelcompensatie

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

RWZI regulier onderhoud

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

WAK plannen waterketen

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Nieuwe beleidsruimte

0,5

Bezetting dagelijks bestuur

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Subtotaal DB besparingen

1,4

1,0

1,3

1,7

2,4

Verzamelkredieten 10% lager
De investeringen worden met 10% getemporiseerd worden. Dit heeft lagere exploitatielasten tot gevolg.
Bezuinigen op investeringen betekent dat geprioriteerd moet worden waarbij voldoen aan wet- en regelgeving en bedrijfszekerheid uitgangspunten zijn. Hiermee bestaat het risico dat opgaven worden vertraagd, doelen niet worden bereikt en/of dat beheer en onderhoudskosten gaan stijgen. Er is sprake van een verhoogd risicoprofiel.

Verzamelkredieten € 35 miljoen in 2020, 2021 en 2023
Om te komen tot lagere exploitatielasten is besloten de verzamelkredieten te verlagen met 10%. Om hier een extra bijdrage aan te leveren is er voor gekozen om de verzamelkredieten in de jaren 2020, 2021 en 2022 te maximeren tot € 35 miljoen. Dit heeft lagere exploitatielasten tot gevolg.
Bezuinigingen op investeringen betekent dat geprioriteerd moet worden. Hiermee is er sprake van een verhoogd risico. Zie ook ‘Verzamelkredieten 10% lager’ hierboven.

PK regulier beheer
Op het reguliere beheer en onderhoud van de primaire keringen valt jaarlijks € 21.000 te besparen.

Verhogen leges
Door het verhogen van de leges op watervergunningen wordt jaarlijks een hogere opbrengst verwacht van € 300.000.

Schadevergoedingen nadeelcompensatie
Door anders om te gaan met de (niet verplichte) schadevergoeding kan een bedrag van € 200.000 worden bespaard.

RWZI regulier onderhoud
Door keuzes te maken een hoger risicoprofiel te accepteren wordt jaarlijks € 263.000 bespaard op het regulier planmatig onderhoud en de veiligheidsvoorzieningen van de rwzi’s.

WAK plannen waterketen
Het budget voor externe adviezen en planvorming voor de samenwerking met de regio in het kader van het FBWK wordt met € 80.000 per jaar verlaagd.

Nieuwe beleidsruimte
Zoals bij de ontwikkelingen beschreven is per opgave een bedrag van € 0,25 miljoen voor nieuwe ontwikkelingen opgenomen; totaal € 1,25 miljoen. De ontwikkelingen voor 2020 zijn geïnventariseerd. Hieruit blijkt dat er in 2020 een bedrag van € 0,5 miljoen niet toegekend hoeft te worden.

Bezetting dagelijks bestuur
Na de vorming van het nieuwe dagelijks bestuur blijkt dat de formatieve bezetting kleiner is dan de formatie die ervoor begroot is. Een besparing van € 30.000 per jaar.