Begroting 2020

In één oogopslag

Exploitatieresultaat

Bedragen * € 1 miljoen

2020

Inkomsten

Watersysteembeheer

100,2

Zuiveringsbeheer

50,7

Subtotaal inkomsten

150,9

Uitgaven

Primaire keringen

-13,9

Boezem

-15,1

Deelsystemen

-62,9

Waterketen

-40,8

Bestuur & organisatie

-21,5

Subtotaal uitgaven

-154,1

Exploitatieresultaat

-3,2

Onttrekking bestemmingsreserve

0,5

Ten laste van egalisatiereserve

-2,7

Eigen vermogen watersysteembeheer

Bedragen * € 1 miljoen

1-1-2020

Resultaat

31-12-2020

Algemene reserve

3,0

3,0

Bestemmingsreserve tariefsegalisatie

5,3

-0,7

4,6

Overige bestemmingsreserves

5,0

-0,4

4,6

Eigen vermogen

13,3

-1,1

12,2

Eigen vermogen zuiveringsbeheer

Bedragen * € 1 miljoen

1-1-2020

Resultaat

31-12-2020

Algemene reserve

2,0

2,0

Bestemmingsreserve tariefsegalisatie

4,7

-2,0

2,7

Overige bestemmingsreserves

1,0

-0,1

0,9

Eigen vermogen

7,7

-2,1

5,6

ga terug