Begroting 2020

Watersysteem; boezem

Opgave watersystemen boezem

Leefbare omgeving voor mens, dier en plant

Waterkwantiteit en -kwaliteit op de Friese boezem passend bij de functie en conform de wettelijke normen

Opgave

Normale omstandigheden kwantiteit:
Het regulier beheer van de boezem voldoet aan het peilbesluit en bedient de functies

Normale omstandigheden kwaliteit:
Voldoet aan de doelen van de KRW en de zwemwaterrichtlijn

Wateroverlast:
Voorkomen/beperken overstromingen.

Droogte:
Voldoende water voor verschillende functies conform prioriteit verdringings-reeks

Tactisch doel

Optimaal functioneren van boezem (mbt aan- en afvoer, vaarwegfunctie)

Optimaal functioneren van boezem (mbt ecologie, zwemwater)

Het risico op overstroming voldoet aan de norm

Gevolgen van droogte zoveel mogelijk te beperken

Indicatoren

- Voldoen aan peilbesluit boezem
- Voldoen aan leggerprofiel

- KRW wateren voldoen aan norm in 2027
- Zwemwateren voldoen min. aan klasse aanvaardbaar
- Verontreinigde waterbodems spoedeisend onder WBB 100% gesaneerd in 2020

Waterkeringen voldoen aan het leggerprofiel

voldoen aan peilbesluit boezem

Inspanning

- Peilbeheer
- Onderhoud boezem&waterkeringen
- Inspecties waterkeringen
- Vaarwegbeheer (E en F klasse)
- Beheer en onderhoud kunstwerken - Bestrijding Muskusratten en andere plaagsoorten

- Uitvoeren maatregelen KRW- en zwemwateren
-Doorspoelen tegen verzilting
- Uitvoeren emissieprogramma

- Anticiperend peilbeheer
- Instandhouding waterkeringen (o.a. verbeterprogr. RK tot 2027)
- Maatregelen DP Ruimtelijke adaptatie en DP IJsselmeer
- Uitvoeren maatregelen veiligheidsplan: waterberging, boezemuitbreiding en uitbreiden gemaalcapaciteit 2035 -Calamiteitenorganisatie

- Anticiperend peilbeheer
- Verdringingsreeks toepassen
- Extra inlaat IJsselmeerwater (proef)
- Uitwerken waterbeschikbaarheid (DP Zoet Water)
- Droogte-inspectie waterkeringen
- Calamiteitenorganisatie

Inleiding
De Friese boezem omvat het aaneengesloten stelsel van meren en kanalen met een totaal oppervlak van 15.000 hectare. De boezem is een uniek watersysteem met een grote waarde voor het landschap, natuur, recreatie en bedrijvigheid in ons beheergebied. Het heeft een peil van N.A.P. -52 centimeter en is belangrijk in het opvangen en aanvoeren van water van en naar de lager gelegen polders en de hoger gelegen vrij afstromende gebieden. Overtollig water uit ons beheergebied wordt grotendeels via de boezem afgevoerd naar het IJsselmeer, Lauwersmeer en de Waddenzee.  

Als waterbeheerder werken we iedere dag aan het onderhouden en verbeteren van het watersysteem van de Friese boezem. Onderstaand is een overzicht opgenomen (doelenboom) van ons werk onder verschillende omstandigheden (bij normale omstandigheden, wateroverlast en droogte) en hoe dit bijdraagt aan de gestelde maatschappelijke doelen.
De belangrijkste maatregelen die we in 2020 uitvoeren staan in de beleidsmaatregelen.

Reguliere werkzaamheden
De meeste tijd en geld gaan naar het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden: peilbeheer, beheer en onderhoud. Daarbij gaat het om het handhaven van het boezempeil (N.A.P. -52 centimeter), het onderhouden van de regionale en lokale keringen en het zorgen voor schoon water. We passen tweejaarlijks de integrale beheernota boezem en deelsystemen aan. Daar staat de uitwerking van het vastgestelde strategische beleid in. We baggeren en hekkelen om de doorstroming in de boezem en de waterkwaliteit te garanderen. Via de schouw houden we toezicht op het onderhoud dat door derden aan de boezem wordt uitgevoerd.  Daarnaast zorgen we voor de veiligheid door inspectie van de regionale waterkeringen door kadeschouw en het uitvoeren van buitengewoon onderhoud. We beoordelen plannen van anderen met de watertoets, verlenen vergunningen op grond van de Waterwet en controleren de naleving van regelgeving. Daarnaast monitoren we het water en bestrijden plaagsoorten zoals Watercrassula en muskusratten (CA6). Ook nemen we maatregelen tijdens calamiteiten. Zo is in 2019 een nieuw kader voor het afkondigen van onttrekkingsverboden vastgesteld. Bij droogte wordt volgens dit kader gehandeld. We zorgen ervoor dat de legger op orde is en dat de assets, waarmee we peilbeheer kunnen uitvoeren en de waterkwaliteit verbeteren, in stand worden gehouden.

€ 15

9,8 %

ga terug