Begroting 2020

Opgaven overzicht

Binnen het opgaveplan zijn de plannen per opgave opgenomen. Ook de opgaven uit het coalitieakkoord (CA) zijn hierin verwerkt Deze worden in de paragrafen geduid met de letters CA. Daarnaast zijn de exploitatiekosten en investeringen per opgave inzichtelijk gemaakt. In bijlage 7 zijn alle maatregelen samengevat.

In 2018 heeft het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân de klimaatagenda vastgesteld. In de klimaatagenda zijn onder andere de volgende doelen opgenomen:

  1. Zelf energieneutraal worden in 2025 door duurzame energieopwekking;
  2. Zelf klimaatneutraal worden in 2030 door terugdringen uitstoot broeikasgassen;
  3. Anderen waar mogelijk helpen de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen (faciliteren);
  4. Bijdragen aan een klimaatbestendig Fryslân in 2050 door uitvoering van onze eigen projecten, en door het faciliteren en stimuleren van klimaatbestendige ruimtelijke ontwikkelingen als klimaatpartner.

De klimaatagenda is het vertrekpunt voor onze eigen werkzaamheden en voor de samenwerking met anderen. De uitvoering van de klimaatagenda maken we onderdeel van lopende projecten en processen. In de paragrafen wordt beschreven hoe we dat voor de verschillende opgaven doen.