Begroting 2020

Bijlage 1: De begroting naar kosten en opbrengsten

(Bedragen * € 1 miljoen)

omschrijving van de kostensoorten

Begroting 2020

Begroting 2019

Realisatie 2018

omschrijving van de opbrengstsoorten

Begroting 2020

Begroting 2019

Realisatie 2018

Rente

12,3

12,6

12,3

Financiële baten

2,3

*

2,3

0,1

Afschrijvingen

39,6

38,7

36,1

Personeelsbaten

0,4

*

0,4

0,9

Personeelslasten

55

50,8

48,9

Goederen en diensten aan derden

1,9

*

1,6

2,5

Onderhoud door derden

19,5

19

18,1

Bijdragen van derden

0,4

*

0,3

0,9

Goederen en diensten derden

31,9

27,7

28,5

Waterschaps- belastingen

155

141,7

137,4

Bijdragen aan derden

10,8

9,6

12,2

Kwijtschelding en oninbaar

-4,1

-4

-3,8

Dotatie voorzieningen

0,3

0,3

0,8

Geactiveerde lasten

10,5

*

10,8

10,3

Onvoorzien

0,2

0,2

Onttrekking aan voorzieningen

169,6

158,9

156,9

166,3

153,1

148,4

Onttrekking bestemmings- reserves

0,5

0,5

Voordelig resultaat

Nadelig resultaat

2,7

5,3

8,5

169,6

158,9

156,9

169,6

158,9

156,9

* Na verrekening van deze opbrengsten worden de bruto lasten (€ 169,6 miljoen) € 154,1 miljoen netto lasten zoals elders in de begroting opgenomen.