Begroting 2020

Bijlage 6: Eerder doorgevoerde besparingen

Sinds 2007 zijn er door het bestuur keuzes gemaakt in de taakuitvoering en is er door de organisatie gewerkt aan het efficiënter werken. In onderstaand overzicht zijn deze besparingen, ingedeeld naar drie categorieën, inzichtelijk gemaakt naar de verschillende bestuursperiodes.  

(Bedragen * € 1 miljoen)

Besparing per periode*

2007-2009

2010-2014

2015-2019

2020-2024**

Bedrijfskosten

8,0

9,1

8,0

4,7

Taakuitvoering

0,0

3,4

2,0

1,0

Financieel beleid

0,0

2,8

1,0

0,3

Totaal

8,0

15,3

11,0

6,0

* Structureel in miljoenen

** nog te realiseren taakstelling

Aanvullend op bovenstaande bezuinigingen wordt met ingang van 2020 ook bezuinigd op investeringsprojecten door het verlagen van de verzamelkredieten. Vanwege de onduidelijkheid van het effect op de jaarlijkse netto lasten zijn deze bezuinigingen niet meegenomen in bovenstaande tabel.

In deze tabel is een driedeling gehanteerd voor de behaalde besparingen en de nog te realiseren taakstelling:

  • Bedrijfskosten:

Onder bedrijfskosten zijn de opbrengsten van alle maatregelen gegroepeerd die leiden tot lagere kosten voor de bedrijfsuitoefening (personeel en goederen en diensten) zonder dat dit ten koste van het niveau van taakuitoefening, de kwaliteit of dienstverlening is gegaan. Door bijvoorbeeld het invoeren van procesgericht werken, ontwikkelingen in het personeelsbeleid en verbeteringen en doorontwikkelingen in de bedrijfsvoering wordt efficiënter gewerkt.

  • Taakuitvoering:

Deze besparingen hebben invloed op de taakuitvoering. Zo zijn enkele werkzaamheden getemporiseerd (bijvoorbeeld onderhoud, overname particuliere bemalingen en veiligheidstoetsing regionale keringen) en versoberd (bijvoorbeeld baggeren en onderhoud).

  • Financieel beleid:

Door het aanpassen van het financieel beleid zijn enkele besparingen doorgevoerd. Hierbij kan gedacht worden aan de herstructurering van de leningenportefeuille en het verlagen van verschillende jaarlijkse budgetten (zoals ‘budget voor nieuw beleid’, ‘onvoorzien’ en ‘calamiteiten zuiveringen’).

Van het genoemde bedrag van € 6 miljoen aan besparingen is een bedrag van € 1,3 miljoen direct als budgetverlaging doorgevoerd. Een resterend bedrag van € 4,7 miljoen is als taakstelling als volgt in de begroting opgenomen:

(Bedragen * € 1 miljoen)

2020

2021

2022

2023

2024

In begroting opgenomen taakstelling

0,2

0,6

1,5

3,0

4,7

In de begroting is deze taakstelling bij de start van het jaar als stelpost opgenomen. In de loop van het jaar wordt de feitelijke invulling van de taakstelling afgeboekt. De besparingen worden bijgehouden in een aparte besparingsboekhouding.

Middels de reguliere voortgangsrapportages wordt het bestuur geïnformeerd over de voortgang van de invulling van deze taakstelling.