Begroting 2020

Watersysteem: deelsystemen

De deelsystemen omvatten de poldergebieden en de vrij afstromende gebieden in het beheergebied. De deelgebieden kennen grote verschillen. De hogere zandgronden in het zuidoosten met de beeksystemen van de Lende, Tsjonger en Alddjip, de veenweidegebieden, de Greidhoeke en hogere kleigronden in het noorden van het beheergebied hebben allemaal hun specifieke eigenschappen, geschiedenis en opgaven voor het waterbeheer.

De deelgebieden zijn voor de water aan- en afvoer grotendeels afhankelijk van de boezem. Alleen het deelsysteem van noordelijk kleigebied heeft een eigen afvoer naar de Waddenzee. Voor dit gebied is de aanvoer van boezemwater voor de verziltingsbestrijding weer van groot belang. Zo is er voor alle deelsystemen een grote samenhang met het waterbeheer van de boezem.

Als waterbeheerder werken we iedere dag aan het onderhouden en verbeteren van het watersysteem van de verschillende deelgebieden. Hieronder staat een overzicht (doelenboom) van de inspanningen die wij leveren en hoe deze bijdragen aan de gestelde maatschappelijke doelen. Daarna is kort beschreven welk regulier werk we uitvoeren. De belangrijkste maatregelen die we in 2020 uitvoeren zijn vervolgens beschreven in de begrotingsmaatregelen.

Opgave Deelsystemen

Leefbare omgeving voor mens, plant en dier

Waterkwantiteit en - kwaliteit passend bij de functie en conform de wettelijke normen

Opgave

Het regulier beheer voldoet aan de peilbesluiten en bedient de functies landbouw, natuur en bebouwd gebied

Voldoende water beschikbaar voor de functies conform verdringingsreeks

Voorkomen van wateroverlast uitgaande van de provinciale wateroverlast- normen (NRW)

Waterkwaliteit voldoet aan wettelijke norm KRW

Tactisch doel

Watersystemen aanpassen aan veranderingen, instandhouding van het watersysteem en het peil beheren

Gevolgen van droogte zoveel mogelijk beperken en omgaan met droogte volgens richtlijn verdringingsreeks

Maatregelen ter voorkoming wateroverlast

Maatregelen KRW inrichting, beheer en emmissie- beperking

Indicatoren

Voldoen aan de doelrealisatie:
- 90% landbouw > 70%
- natuur
- stedelijk gebied

90% van de tijd wordt voldaan aan de peilbesluiten

Voldoen aan de peilbesluiten

100% van beheergebied voldoet aan normering wateroverlast

KRW wateren voldoen aan de norm in 2027

Inspanning

-Peilbesluiten opstellen
-Peilbeheer
-Beheer en onderhoud waterlopen
-Beheer en onderhoud kunstwerken -Schouwen -Vergunningverlening en handhaving -Bestrijding plaagsoorten -Uitvoeren werken tbv doelrealisatie

-Anticiperend peilbeheer
-Verdringingsreeks toepassen
-Calamiteiten- organisatie
-Uitwerken werken tbv verdroging natuur

-Anticiperend peilbeheer
-Uitwerken werken tbv waterberging

-Uitvoeren maatregelen KRW in de waterlopen en bij de gemalen
-(laten) uitvoeren emissie- beperkende maatregelen

Reguliere werkzaamheden
Peilbeheer en schoon water zijn de basistaken in de deelsystemen. Provincie en gemeenten kennen de functies toe en vormen daarmee het kader waarbinnen WF de peilen uitwerkt. Per gebied houden we het peil aan dat is afgesproken in het peilbesluit. Meeste tijd en geld gaan naar het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden in het landelijk en bebouwd gebied.
Uitwerking strategisch beleid
We stellen jaarlijks een integrale beheernota deelsystemen op. Daarin staat de uitwerking van het vastgestelde strategische beleid. We baggeren, hekkelen en schouwen om de doorstroming in de wateren en de waterkwaliteit te garanderen. We stellen watertoetsen op, verlenen vergunningen volgens de regels van de waterwet en controleren de naleving. Daarnaast monitoren we het water, bestrijden plaagsoorten als watercrassula en nemen maatregelen tijdens calamiteiten. We zorgen ervoor dat de legger op orde is en dat de assets, waarmee we peilbeheer kunnen uitvoeren en de waterkwaliteit verbeteren, in stand worden gehouden.

€ 63

40,8 %

ga terug