Begroting 2020

Netto lasten

Netto lasten naar taak

Voor het bepalen van de belastingopbrengsten zijn de netto lasten verdeeld over de taken watersysteembeheer en zuiveringsbeheer. Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de netto lasten naar taak weer voor de periode 2020-2024.

Netto lasten per taak (bedragen x € 1 miljoen)

Begroting

Begroting

Meerjarige doorkijk

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Watersysteembeheer

94,3

101,3

104,3

105,7

107,1

111,1

Zuiveringsbeheer

49,2

52,8

53,4

53,2

53,7

55,9

143,5

154,1

157,7

158,9

160,8

167

In 2020 komen de totale netto lasten uit op € 154,1 miljoen. Dit is € 10,6 miljoen hoger dan het Begrotingsjaar 2020 zoals opgenomen in de begroting 2019. Ten opzichte van de begroting 2019 hebben de volgende mutaties plaatsgevonden:

  • Ontwikkelingen (€ 6,0 miljoen)

Om te komen tot een gezonde en toekomstbestendige financiële huishouding is het dagelijks bestuur gestart met een inventarisatie van alle ontwikkelingen met een financiële consequentie die op Wetterskip Fryslân afkomen. Dit is opgenomen in bijlage 4.

  • Besparingen (- € 1,4 miljoen)

Het dagelijks bestuur heeft maatregelen tot besparing gezocht om de hiervoor beschreven ontwikkelingen met een lasten verhogend effect te kunnen mitigeren. Zie bijlage 5. Deze besparingen passen in een reeks van eerder doorgevoerde besparingen. Deze zijn opgenomen in een tabel in bijlage 6.

  • Elektriciteit (€ 1,4 miljoen)

Elektriciteit wordt voor een aantal jaren vooruit ingekocht. In 2019 is een nieuwe hoeveelheid voor de komende jaren ingekocht. Zoals verwacht is de elektriciteit in 2020 fors duurder geworden. Ondanks het plaatsen van zonnepanelen blijkt dat door de prijsstijging de kosten voor elektriciteit fors toenemen. Het tarief voor levering van energie neemt in 2020 met 46% toe ten opzichte van 2019. Voor netbeheer is rekening gehouden met een jaarlijkse stijging van 1,5%.

  • Cao stijging (€ 1,5 miljoen)

In september is een voorlopig akkoord over de cao ontwikkeling voor 2020 bekend geworden. Dit akkoord betekent een verhoging van de salarissen per 1 januari aanstaande van 2,5% en per 1 juli van 1%. Hierdoor stijgen de personeelslasten met ingang van 2020 met circa € 1,5 miljoen.

  • Ontwikkelingen uit eerdere MP’s en begrotingen (€ 2,9 miljoen)

Dit betreffen autonome ontwikkelingen en opgevoerde ruimtevragers/ ruimtebieders die in eerdere MP’s en begrotingen door het algemeen bestuur zijn vastgesteld.

  • Overig (€ 0,1 miljoen)

Als gevolg van actualisaties van bijvoorbeeld de urenverdelingen en de investeringsplanning zijn de kosten gewijzigd.

ga terug