Begroting 2020

Bijlage 2: Kostenverdeelstaat

(Bedragen * € 1 miljoen)

Begroting 2020

te verdelen naar:

Kosten- en opbrengstsoorten

Totaal

Hulpkosten- en kostenplaatsen

Beleidsprodukten

Derden

Rente

12,3

12,3

Afschrijvingen

39,6

3,9

35,7

Personeelslasten

54,9

54,9

0,0

Onderhoud door derden

19,5

3,4

16,1

Goederen en diensten van derden

31,9

8,5

23,4

Bijdragen aan derden

10,8

6,1

4,8

Kwijtschelding/oninbaar

4,1

4,1

Toevoeging voorzieningen

0,3

0,3

Onvoorzien

0,2

0,2

Financiële baten

-2,3

-2,3

Personeelsbaten

-0,4

-0,4

Goederen en diensten aan derden

-1,9

-0,2

-1,5

-0,3

Bijdragen van derden

-0,4

-0,1

-0,3

Geactiveerde lasten

-10,5

-10,5

Doorbelasting naar derden

-0,3

0,3

Saldo

158,3

88,3

70,0

Te verdelen kosten van de hulpkosten- en kostenplaatsen

Begroting 2020

1e kosten

Toerekening

Totaal

Eigen plannen

2,6

7,7

10,3

Plannen van derden

0,2

2,0

2,1

Beheersinstrumenten waterkeringen

1,1

1,0

2,1

Aanleg en onderhoud waterkeringen

19,4

3,3

22,7

Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding

0,0

0,0

0,1

Beheersinstrumenten watersystemen

0,2

3,3

3,5

Aanleg, verbetering en onderhoud watersystemen

12,1

6,0

18,1

Baggeren van waterlopen en saneren waterbodems

1,4

0,9

2,4

Beheer hoeveelheid water

12,7

9,7

22,5

Calamiteitenbestrijding watersystemen

0,1

0,1

Monitoring watersystemen

0,3

5,0

5,3

Getransporteerd afvalwater

3,9

0,9

4,8

Gezuiverd afvalwater

15,3

9,2

24,4

Verwerkt slib

8,1

1,2

9,3

Afvalwaterbehandeling door derden

0,3

0,3

Beheersinstrumenten vaarwegen en havens

Aanleg en onderhoud vaarwegen en havens

0,0

0,0

Belastingheffing

3,6

3,6

Invordering

1,9

1,9

Bestuur

1,0

3,6

4,6

Externe communicatie

0,2

0,8

0,9

Onvoorzien

0,2

0,2

Kwijtschelding en oninbaar

4,1

4,1

Overige baten en lasten

-12,9

23,3

10,4

Beheer Keurkwartet en VTH-beleid

0,1

0,1

Vergunningen en meldingen

-0,4

2,5

2,1

Adviezen vergunningen

0,1

0,1

Toezicht

0,1

1,5

1,6

Handhaving

0,1

0,6

0,6

Stim. derden aanpak en subsidies lozingen

0,1

0,1

totaal beleidsprodukten:

70,0

88,3

te verdelen naar de 2 taken:

158,3

(Bedragen * € 1 miljoen)

Taak

Belasting- heffing

Toerekenng

Reservebeleid

Resultaat

Watersysteembeheer

-101,3

102,4

-0,4

-0,7

Zuiveringsbeheer

-53,7

55,9

-0,1

-2

Resultaat

-155,0

158,3

-0,5

-2,7

(Bedragen * € 1 miljoen)

Watersysteembeheer

Begroting 2020

Begroting 2019

Realisatie 2018

Netto kosten

99,3

93,7

90,2

Onvoorzien

0,1

0,1

Kwijtschelding/oninbaar

1,1

1,0

1,0

Dividend en andere algemene opbrengsten

2,0

0,5

3,5

Netto lasten

102,4

95,3

94,6

Belastingheffing

101,3

89,6

85,8

Bruto resultaat

-1,1

-5,7

-8,9

Mutaties bestemmingsreserves

0,4

0,3

1,1

Netto resultaat

-0,7

-5,3

-7,8

(Bedragen * € 1 miljoen)

Watersysteembeheer

Begroting 2020

Begroting 2019

Realisatie 2018

Netto kosten

99,3

93,7

90,2

Onvoorzien

0,1

0,1

Kwijtschelding/oninbaar

1,1

1,0

1,0

Dividend en andere algemene opbrengsten

2,0

0,5

3,5

Netto lasten

102,4

95,3

94,6

Belastingheffing

101,3

89,6

85,8

Bruto resultaat

-1,1

-5,7

-8,9

Mutaties bestemmingsreserves

0,4

0,3

1,1

Netto resultaat

-0,7

-5,3

-7,8

(Bedragen * € 1 miljoen)

Totaal

Begroting 2020

Begroting 2019

Realisatie 2018

Bruto resultaat

-3,2

-5,9

-8,5

Mutaties bestemmingsreserves

0,5

0,3

1,5

Netto resultaat

-2,7

-5,5

-7,0